22.04.2024 kennisavond over de taal van vogels

Into Nature
Het Rode Hert, Roderwolde
maandag 22 april van 19.15 – 21.30 uur

Tijdens deze kennisavond van kunstpodium Into Nature in Roderwolde staan taligheid en wederkerigheid van vogels centraal. De avond is bedoeld om kennis te maken met elkaar en kennis uit te wisselen over het natuurgebied De Onlanden.

De kennisavond vindt plaats in het kader van het programma Inhale-Exhale, een programma met Drentse kunstenaars, in samenwerking met Stichting Kunst & Cultuur en kuunst.nu. In dit programma verdiepen vijf Drentse kunstenaars zich in De Onlanden, een jong moerasgebied in de kop van Drenthe, vlakbij de stad Groningen. Na een periode van inpoldering heeft de mens dit gebied weer ‘teruggegeven’ aan de natuur. In korte tijd is De Onlanden een waar paradijs geworden voor talloze vogelsoorten.

Programma
19.15 uur: Inloop (koffie & thee verkrijgbaar aan de bar)
19.30 uur: Welkom en introductie door Hilde de Bruijn, voorzitter van de avond en artistiek leider van Into Nature
19.40 uur: Gastsprekers Priscila Fernandes, Martin Brandsma en Ben Koks. Met ruimte voor vragen en gesprek.
21.30 uur: Afsluiting

Priscila Fernandes
Kunstenaar Priscila Fernandes (woont en werkt in Kolderveen) raakte door haar bezoeken aan De Onlanden geïnteresseerd in de vraag wat er zou gebeuren als wij hun onze stem uit liefde aan de vogels zouden afstaan en we ze zodoende zouden kunnen verstaan. Wat zouden ze zeggen? Fernandes zal wat meer over haar beeldende kunst praktijk vertellen en dieper ingaan op de vraag die haar met betrekking tot De Onlanden bezighoudt.

Martin Brandsma
Martin Brandsma (woont en werkt in het Drents-Friese Wold), is kunstenaar en gedragsbioloog. De afgelopen twaalf jaar van zijn leven heeft hij een groot deel van zijn tijd aan de klapekster gewijd. Brandsma bestudeert deze mysterieuze zangvogel met roofvogel-trekjes in de heide- en veengebieden langs de grens van Friesland en Drenthe. Hij zal ingaan op de vraag hoe hij als kunstenaar, met gedragsbiologische interesse, aankijkt tegen de taal van vogels – en die van de klapekster in het bijzonder. Hij zal zijn ervaringen met klapeksters delen en meer vertellen over de wijze van communicatie (klank). Om dit inzichtelijk te maken zal hij ook iets ten gehore brengen op zijn boventoonfluit. Ook zullen we kennismaken met Mylo en Yoni, enkele van de klapeksters met wie hij samenwerkt.

Ben Koks
Ornitholoog en natuurbeschermer Ben Koks, auteur van het boekje ‘Vogels wijzen ons de weg’, kijkt al decennialang naar kiekendieven. In De Onlanden slapen flink wat grauwe kiekendieven. Hun slaapplaatsen zijn veel meer dan de eenvoudige optelsom van veiligheid en ruimtegebruik. Om het fenomeen achter slaapplaatsen te doorgronden reisde Koks onder meer naar West-Afrika, India en ook veel Europese landen. Zo drong het tot hem door dat er op die slaapplaatsen een soort communicatie plaatsvindt die wij mensen, met onze gebruikelijke wetenschappelijke middelen, niet kunnen vatten. “Want dat is het”, zegt Koks, “wetenschappers snappen uiteindelijk maar weinig van de communicatie van dit soort gespecialiseerde vogels, die ons ook een spiegel voorhouden als het gaat om hoe wij mensen met onze natuur omgaan.”

Beeld: locatiebezoek aan De Onlanden

During this knowledge evening of art stage Into Nature in Roderwolde, the focus is on language and reciprocity of birds. The evening aims to get to know each other and exchange knowledge about the De Onlanden nature reserve.

The knowledge evening takes place as part of the Inhale-Exhale programme, a programme with artists from Drenthe, in cooperation with Stichting Kunst & Cultuur and kuunst.nu. In this programme, five artists from Drenthe delve into De Onlanden, a young marsh area in the head of Drenthe, near the city of Groningen. After a period of reclamation, man has ‘given back’ this area to nature. In a short time, De Onlanden has become a true paradise for numerous bird species.

Programme
19.15: Walk-in (coffee & tea available at the bar)
19.30: Welcome and introduction by Hilde de Bruijn, chairman of the evening and artistic director of Into Nature
19.40: Guest speakers Priscila Fernandes, Martin Brandsma and Ben Koks. With room for questions and discussion.
21.30: Closing.

Priscila Fernandes
Artist Priscila Fernandes (lives and works in Kolderveen) became interested, through her visits to De Onlanden, in the question of what would happen if we gave up our voices to the birds out of love and we could thus hear them. What would they say? Fernandes will talk a bit more about her visual art practice and elaborate on the question that concerns her in relation to De Onlanden.

Martin Brandsma
Martin Brandsma (lives and works in the Drents-Friese Wold), is an artist and behavioural biologist. For the past 12 years of his life, he has devoted much of his time to the wren. Brandsma studies this mysterious songbird with raptor traits in the moors and moors along the border of Friesland and Drenthe. He will discuss how, as an artist with behavioural biology interests, he views the language of birds – and that of the wren in particular. He will share his experiences with shrikes and talk more about their mode of communication (sound). To make this insightful, he will also perform something on his overtone flute. We will also get to know Mylo and Yoni, some of the shrikes he works with.

Ben Koks
Ornithologist and conservationist Ben Koks, author of the booklet ‘Birds show us the way’, has been watching harriers for decades. In De Onlanden, quite a few greylag harriers roost. Their roosts are much more than the simple sum of security and use of space. To understand the phenomenon behind roosts, Koks travelled to West Africa, India and also many European countries. This is how it dawned on him that a kind of communication is taking place in those sleeping places that we humans, with our usual scientific tools, cannot grasp. “Because that’s it,” says Koks, “scientists ultimately understand very little about the communication of these kinds of specialised birds, which also hold up a mirror to us when it comes to how we humans interact with our nature.”

Image: site visit to De Onlanden

Praktische informatie
Datum en tijd:
maandag 22 april van 19.15 – 21.30 uur, inclusief pauze
Locatie: Het Rode Hert
Adres: Hoofdstraat 32, Roderwolde
Entree: gratis

Menu